Posts tagged: 127

8位有符号数的范围为-128 ~ +127 深入浅出探究

views 1,376 views    0
2020-07-18    网络常识    views 1,376 views    0

8位有符号数的范围为-128 ~ +127,为什么不是 -127 ~ 127,-127 ~ 128等等? 这是 […]

Byte 8位的范围为何是-128~127,而不是-127~128

views 754 views    0
2020-07-17    网络常识    views 754 views    0

一、计算机该怎么做减法 比如 2-1=1,1-1=0 由于种种原因,加法电路难度和成本已经很高了,当时的计算机 […]