Posts tagged: PPI

GDP、GNP、GNI、CPI、PMI、PPI、M2

views 975 views    0
2019-07-27    理财投资    views 975 views    0

2015年的宏观经济数据 经济指标 2015年1月(同比) 2014年12月(同比) 指标解析 PMI(制造业 […]

经济常识术语:QE,QFII,CPI,PPI,公募,私募

views 534 views    0
2015-05-18    理财投资    views 534 views    0

GDP 和 GNP GDP(Gross Domestic Product, 国内生产总值),是个地域概念,是指 […]