Posts tagged: database

VC工程中后缀为.cpp,.h,.rc,.dsp,.dsw

views 3,855 views    0
2011-03-31    C/C++, CSDN    views 3,855 views    0

  .cpp 是源程序代码c++文件 .h     是包含函 […]

vimencodingandfont

views 3,508 views    0
2010-11-17    CSDN, Linux/Unix    views 3,508 views    0

一般的,vim打开中文文件时会出现乱码,原因比较复杂,不罗嗦了。直接讲解决办法 set fileencodin […]

usingPreSqlData.DataProcess;

views 2,151 views    0
2010-03-20    CSDN, SQL/NoSQL    views 2,151 views    0

using System; using System.Collections.Generic; using S […]

MySQL 常用语法总结

views 10,333 views    0
2010-01-05    CSDN, SQL/NoSQL    views 10,333 views    0

一、SQL速成 结构查询语言(SQL)是用于查询关系数据库的标准语言,它包括若干关键字和一致的语法,便于数据库 […]

【转载】数据库链接字符串大集合

views 3,137 views    0
2009-12-04    CSDN, SQL/NoSQL    views 3,137 views    0

SQL Server 2005 SQL Native Client ODBC Driver 标准安全连接 Dr […]

SQL 数据库语句大全

views 3,585 views    0
2009-08-15    CSDN, SQL/NoSQL    views 3,585 views    0

一、基础 1、说明:创建数据库 Create DATABASE database-name   2、 […]

回顶部