Category: SQL/NoSQL

配置 SQL Server 2005 Express 的Windows 和 SQLServer身份验证

views 3,230    0
2009-08-03    CSDN, SQL/NoSQL    views 3,230    0   

摘 要 : 如何安装 SQL Server 2005 Express 、 SQL Server Managem […]

21款最优秀的开源数据库

views 250    0
2009-07-31    SQL/NoSQL    views 250    0   

摘要:几乎所有软件项目的开发都需要数据库的支持,目前,随着开源技术的迅速发展,越来越多的数据供应商选择开源数据 […]

回顶部