Quant所需的知识背景

 

Quant所需的编程能力

 

P宗 vs Q宗

 

Quant入门学习资料

 

 

参考推荐

量化策略交易平台有哪些

国内外量化策略的投资公司