Posts tagged: Video

7款优秀 HTML5 视频播放器

views 3,402 views    0
2015-03-25    HTML/CSS/JS    views 3,402 views    0

HTML5 作为下一代的网页语言,拥有很多让人期待已久的新特性,其中之一就是 video 标签,让开发者可以在 […]

HTML嵌套Flash播放视频

views 12,267 views    0
2011-12-21    CSDN, HTML/CSS/JS    views 12,267 views    0

1、 视频内容来源于本地,通过本地播放器播放 代码: <!-- 此段视频源文件在本地,通过本地Flash […]

回顶部