Posts tagged: random

Linux Shell 生成随机数和随机字符串

views 764 views    0
2016-05-10    CSDN, Linux/Unix    views 764 views    0

日常生活中,会经常用到随机数,使用场景非常广泛,例如买彩票、丢骰子、抽签、年会抽奖等。 Shell 下如何生成 […]

ASP.NET生成随机验证码代码和看不清切换验证码的小结

views 4,339 views    0
2009-10-09    CSDN    views 4,339 views    0

经过亲自测试,本代码复制并按照说明,可以直接运行 ============================== […]