Posts tagged: QPS

一文秒懂 QPS、TPS、PV、UV、GMV、IP、RPS

views 1,612 views    0
2020-02-25    系统架构, 软件测试    views 1,612 views    0

本文介绍 QPS、TPS、PV、UV、GMV、IP、RPS等各种名词   QPS (Queries […]

服务器的 TPS、QPS、RT、吞吐量

views 1,597 views    0
2017-03-06    Linux/Unix    views 1,597 views    0

TPS (Transactions Per Second,事务数/秒) TPS 是软件测试结果的测量单位。 一 […]