Posts tagged: passthru

PHP 执行外部命令函数:exec()、system()、passthru()、shell_exec()、popen()

views 650 views    0
2018-06-01    PHP    views 650 views    0

PHP内置函数,提供了4种方法执行系统外部命令: exec()、system()、passthru()、 sh […]

PHP 中 system, exec, passthru 区别

views 216 views    0
2015-03-11    PHP    views 216 views    0

exec      执行外部程式。      &n […]

回顶部