Posts tagged: $GLOBALS[]

PHP 超全局变量 $GLOBALS 和 global 区别

views 198 views    0
2015-03-13    PHP    views 198 views    0

一、超全局变量$GLOBALS PHP超全局变量有很多,如下的都属于超全局变量(Super Global): […]

PHP Global 全局变量

views 250 views    0
2015-03-12    PHP    views 250 views    0

Global是php中一个比较特殊的命令,大家直接叫他超级全局变量。 很不习惯PHP中的变量作用域,PHP中函 […]