Posts tagged: apng

GIF、PNG、JPG、WEBP、base64、apng 图片格式整理

views 396 views    0
2020-04-20    HTML/CSS/JS, 网络常识    views 396 views    0

GIF、PNG、APNG、JPG、JPEG、WEBP 都是属于位图(请务必区别于矢量图) GIF、PNG、JP […]

jpg、jpeg、png、apng、gif、webp、bmp、base64、svg 图片格式比较

views 337 views    0
2020-04-19    HTML/CSS/JS, 网络常识    views 337 views    0

Web前端开发,图片保存格式非常的重要,那么该如何选择图片保存的格式呢?   有损 vs 无损 图片 […]

回顶部