Posts tagged: 3种

2018新规:3种缴纳印花税方式,以及印花税票11项规定

views 850 views    0
2018-05-09    会计法务, 创业邦    views 850 views    0

印花税票 印花税票,是一种有价证券,指在凭证上直接印有固定金额,专门用于征收印花税税款,并必须粘贴在应纳税凭证 […]

js 函数设置默认参数值的3种方法

views 275 views    0
2016-08-15    HTML/CSS/JS    views 275 views    0

JavaScript 中如何为函数设置默认参数值,下面提供几种方法供大家参考。 第一种方法 func […]

回顶部