Posts tagged: 10年

10年北京楼市数据告诉你,政策怎样影响房价

views 205 views    0
2020-10-14    金融财经    views 205 views    0

一、引言:理解楼市政策 2018年6月2号,任志强在分答上回答了很多问题,其中一个关于房价与政策的问题是: Q […]

中国企业未来10年面临的四大巨变

views 171 views    0
2019-12-01    金融财经    views 171 views    0

摘要:未来企业面临周期、要素、结构、动力四大变化,这也恰好是一个自然生态系统在受到环境冲击时一定会经历的变化, […]

工作10年还一事无成

views 270 views    0
2015-04-06    生活小札    views 270 views    0

让你一事无成的七宗罪,最根本的原因是:你在年轻时,没有选择创业!   第一宗:你失败的还不够 因为你 […]

回顶部