Posts tagged: 指标

两融差额指标技术详解(东方财富网专用)

views 109    0
2019-11-16    理财    views 109    0

             

BBD(大盘指标) 技术详解(同花顺专用)

views 25    0
2019-11-15    理财    views 25    0

大盘BBD指标——牛市神预测 BBD(Bill Board,大盘指数)是《操盘全能王》炒股软件主力资金监控系统 […]

STIX(指数平滑广量指标) 技术详解

views 2    0
2019-11-14    理财    views 2    0

           

PSY(心理线指标) 技术详解

views 1    0
2019-11-13    理财    views 1    0

           

TOWER(宝塔线指标) 技术详解

views 0    0
2019-11-12    理财    views 0    0

CDP(逆市操作指标) 技术详解

views 14    1
2019-11-10    理财    views 14    1

OBOS(超买超卖指标) 技术详解

views 12    1
2019-11-09    理财    views 12    1

         

ADL(腾落指标) 技术详解

views 1    0
2019-11-08    理财    views 1    0

         

LON(钱龙长线指标) 技术详解

views 17    0
2019-11-07    理财    views 17    0

SKDJ(慢速随机指标) 技术详解

views 3    0
2019-11-06    理财    views 3    0

           

MTM(动量指标) 技术详解

views 6    0
2019-11-05    理财    views 6    0

FSL(分水岭指标) 技术详解

views 4    0
2019-11-04    理财    views 4    0

MIKE(麦克指标) 技术详解

views 1    0
2019-11-02    理财    views 1    0

             

EMV(简易波动指标) 技术详解

views 8    2
2019-11-01    理财    views 8    2

                […]

ROC(变动速率指标) 技术详解

views 5    0
2019-10-30    理财    views 5    0

           

ASI(振动升降指标) 技术详解

views 0    0
2019-10-28    理财    views 0    0

       

BRAR(人气意愿指标) 技术详解

views 3    0
2019-10-26    理财    views 3    0

       

DMA(平行线差指标) 技术详解

views 9    0
2019-10-25    理财    views 9    0

DMA(Different of Moving Average,平行线差)指标     & […]

TRIX(三重指数平滑移动平均指标) 技术详解

views 5    0
2019-10-24    理财    views 5    0

         

SAR(抛物线转向指标) 技术详解

views 19    1
2019-10-23    理财    views 19    1

BIAS(乖离率) 技术详解

views 3    0
2019-10-22    理财    views 3    0

         

EXPMA(指数平均数指标) 技术详解

views 18    1
2019-10-21    理财    views 18    1

         

OBV(能量潮) 技术详解

views 104    0
2019-10-20    理财    views 104    0

         

CCI(顺势指标) 技术详解

views 5    0
2019-10-19    理财    views 5    0

               

CR(中间意愿指标) 技术详解

views 2    0
2019-10-18    理财    views 2    0
回顶部